Daily Timings of Seva

Daily Timings of Seva at Gurudwara Sahib

MORNING 04:00 AM to 09:00 AM

1)     04:00 AM       Prakash of Guru Granth Sahib

Prakash of Dasam Granth Sahib

Hukumnama

Nitnem Panj Banian

2)     5:00 AM         Path Sri Sukhmani Sahib

3)     6:15 AM         Anand Sahib, Ardas, Hukumnama – Bhog Kadah Prasad.

4)     6:30 AM         Arambh Asa di Vaar

5)     8:30 AM         Anand Sahib, Ardas, Hukumnama – Bhog Kadah Prasad.

 

EVENING 05:30 PM to 07:45 PM

1)       5:30 PM       Gurbani Kirtan Arambh

2)       6:15 PM       Anand Sahib, Ardas – Bhog Kadah Prasad.

3)       6:30 PM       Sodar chowki Arambh

4)       6:40 PM       Path Rehraas Arambh

5)       7:15 PM       Aarta

6)       7:30 PM       Sukhasan and ardas